Mi a könyvvizsgálat?

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló a Számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

A 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Számviteli törvény), valamint a 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről (továbbiakban könyvvizsgálói törvény) rendelkezései alapján, ma Magyarországon csak az a személy végezhet könyvvizsgálói tevékenységet, aki a Magyar Könyvvizsgálói kamara (továbbiakban kamara) nyilvántartásában aktív könyvvizsgálóként szerepel.

A könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló a Számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Kötelező a könyvvizsgálat – a Számviteli törvény 155. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével illetve ha törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik- minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a Számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

·         az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és

·         az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

Ahhoz, hogy a kamara nyilvántartásba vegye a könyvvizsgálót az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

·         a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet kíván folytatni,

·         rendelkezik a törvényben meghatározott okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel,

·         a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül sikeresen teljesítette a szakmai kompetencia vizsgát, ha e kötelezettség alól nem mentesül,

·         vállalja, hogy más kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél létesített munkaviszonyán kívüli munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban, szolgálati viszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem áll,

·         vállalja, hogy könyvvizsgáló cégen kívül más gazdálkodó szervezetben személyes közreműködésre tagként, vezető tisztségviselőként a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megkezdésének időpontjától nem lesz kötelezett

·         a kamara alapszabályában meghatározott mértékű, a Magyar Köztársaság területén végzett jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó könyvvizsgálói felelősségbiztosítással rendelkezik,

·         a kamara alapszabályában és a kamara önkormányzati szabályzataiban foglaltakat magára kötelezőnek ismeri el,

·         vállalja a kamarai tagdíj megfizetését,

·         nem esik a könyvvizsgálói törvény 12. §-ban felsorolt kizáró okok alá,

·         az előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Nem vehető fel a kamara tagjai közé az a személy aki

·         aki büntetett előéletű,

·         aki büntetlen előéletű, de akinek a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős ítéletében megállapította,

o   szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,

o   szándékos bűncselekmény miatt kiszabott öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,

o   szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a büntetőjogi mentesítés beálltától számított nyolc évig,

·         aki az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéshez kötött tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,

·         aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll vagy gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen,

·         akit a kamarából fegyelmi eljárás keretében kizártak, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig,

·         aki az életmódja vagy magatartása miatt a könyvvizsgálói hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra érdemtelen.

Az a könyvvizsgáló, aki megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, nyilvántartásba vételre kerül a kamaránál, mint aktív könyvvizsgáló.

A minőségbiztosítás keretében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység megfelelő ellátásának biztosítása céljából a kamara, mint hatóság a kamarai tag könyvvizsgálók, a könyvvizsgáló cégek könyvvizsgálói tevékenységét folyamatosan ellenőrzi. A minőségellenőrzéssel összefüggésben a minőségellenőr akár fegyelmi eljárást is kezdeményezhet az ellenőrzött könyvvizsgálóval szemben, amennyiben azt tapasztalja, hogy a könyvvizsgáló tevékenységét nem megfelelően végzi. A fegyelmi eljárás során akár ki is zárható a könyvvizsgáló, vagy visszavonható a könyvvizsgáló cég engedélye.

A kötelező tagsághoz kötött szigorú feltételek, azt szolgálják, hogy a kamara ezekkel, valamint a könyvvizsgálói törvény 149-173§-ban meghatározott minőségbiztosítási rendszerének alkalmazásával biztosítsa a tagjai szakmai kompetenciáját.

A kamara

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a kamarai tagok önkormányzattal és nyilvántartott, kötelező tagsággal rendelkező köztestülete. Működését és jogállását a könyvvizsgálói törvény szabályozza. A kamaráról további információ a http://www.mkvk.hu/ weboldalon érhető el.

A kamara szakmai tagozatai

A szakmai tagozatok az azonos szakterületen tevékenységet végző kamarai tagok önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai közösségei.

A kamarában jelenleg az alábbi tagozatok működnek:

·         Igazságügyi Könyvszakértő Tagozat

·         Pénz és Tőkepiaci Tagozat

·         Költségvetési Tagozat

·         Adótagozat

·         Könyvelői Tagozat

·         Natúra Tagozat

·         Informatikai Tagozat

Igazságügyi Könyvszakértő Tagozat

A kamara Igazságügyi Könyvszakértői Tagozatának tagjai végezhetnek igazságügyi könyvszakértői tevékenységet.

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/igazsagugyi/tagok weboldalon érhető el.

Pénz és Tőkepiaci Tagozat

A Pénz és Tőkepiaci Tagozat tagjai azok a kamarai tagok akik:

·         a kamara nyilvántartásában „pénzügyi intézményi”, „befektetési vállalkozási”, „pénztári” vagy „biztosítási” minősítéssel rendelkezik; vagy

·         a pénz- és tőkepiaci (ideértve a biztosítási és nyugdíj-, önkéntes kölcsönös biztosítópénztári területeket is) területen dolgozik (vagy dolgozott az elmúlt két évben, vagy fog dolgozni a közeljövőben); vagy

·         közérdeklődésre kitett gazdálkodó könyvvizsgálatával foglalkozik (vagy fog foglalkozni a közeljövőben), vagy

·         érdeklődést mutat a pénz- és tőkepiac területén történt események után.

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagok weboldalon érhető el.

Költségvetési Tagozat

A költségvetési tagozat tagjai azok a természetes személy könyvvizsgálók, akik a költségvetési és/vagy „non-profit” jellegű területen dolgozik.

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/koltsegvetesi/tagok weboldalon található.

Adótagozat

A kamara Adótagozatának tagjai azok a természetes személy könyvvizsgálók, akik adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői végzettséggel rendelkeznek.

A tagok listáját a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/adotagozat/tagok weboldalon lehet elérni.

Könyvelői Tagozat

A könyvelői tagozatba minden kamarai tag jelentkezhet, a tagok listáját a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/konyveloitagozat/tagok weboldalon lehet elérni.

Natúra Tagozat

A tagozat tagjai azok a természetes személy könyvvizsgálók akik olyan ágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és más szervezetek speciális könyvvizsgálati feladatait végzi, mint

·         mezőgazdaság

·         vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

·         erdőgazdálkodás

·         nemzeti parkok

·         vízgazdálkodás

·         környezetvédelem

A tagok listája a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/natura/tagok weboldalon tekinthető meg.

Informatikai Tagozat

A tagozatba minden kamarai tag jelentkezhet, a tagok listáját a http://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/IT_tagozat/tagok weboldalon lehet elérni.