Időszaki elszámolású események teljesítése az ÁFA tv. szerint

Időszaki elszámolású események teljesítése az ÁFA tv. szerint

A 2014. évi LXXIV. törvény szabályozza az időszaki elszámolású szolgáltatások teljesítési dátumát, melyek a törvényi előírás szerint két lépcsőben, 2015. július 1-jétől, valamint 2016. január 1-jétől változnak.

Az új főszabály szerint az áfa (számla) teljesítési időpontja az időszaki elszámolású szolgáltatások esetében nem a számla fizetési határideje lesz, hanem az elszámolási időszak utolsó napja.
A fent említett változást először az alábbi tevékenységet végzők esetében kell alkalmazni, 2015. július 1-jétől:
▪ könyvviteli-,
▪ könyvvizsgálói-,
▪ adótanácsadói szolgáltatás.

A számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység szakágazatba tartozik:
– az üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartása
– a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése vagy vizsgálata
– a beszámolók ellenőrzése, könyvvizsgálata és hitelesítése
– a személyi- és társasági jövedelemadó- és más bevallás készítése
– az adótanácsadás, az ügyfelek (nem jogi) képviselete az adóhatóság előtt
Ebbe a szakágazatba tartozik – magyar kiegészítés:
– a fizetésképtelenséggel, csőddel és felszámolással kapcsolatos szolgáltatás
– a könyvelés
– a bérszámfejtés
– az egyéb számviteli szolgáltatások

Az új szabályt akkor kell alkalmazni, ha a teljesítési időszak és a fizetési határidő is 2015. június 30-át követő napra esik.
pl. a 2015. júniusi időszakra vonatkozó havi könyvelési díj számlán – a régi szabály szerint alkalmazandóan – a fizetési határidő és a teljesítés dátuma is 2015. július 09-e lesz.
Az új szabályozás szerint a 2015. júliusi időszakra vonatkozó számlákat már úgy kell kiállítani, hogy a fizetési határidő 2015. augusztus 09-e lesz, míg a teljesítés dátuma 2015. július 31-e.

A törvényalkotó a két lépcsős bevezetéssel tesztelni kívánja a módosított számlázási szabályok alkalmazását. Ezzel magyarázható, hogy első körben a szakemberek körében kell alkalmazni.

A történeti áttekintéshez hozzátartozik, hogy a korábbi 2014. július 1-vel bevezetni kívánt szabályozás hatályba léptetését először elhalasztották 2015. január 1-i időpontra, majd az ettől lényegesen eltérő új szabályozást a könyvviteli, könyvvizsgálói, adótanácsadói szolgáltatásokra vonatkozóan 2015. július 01-től, az összes többi ide sorolandó szolgáltatás esetében pedig 2016. január 1-től kell majd alkalmazni.
A módosítást az indokolta, hogy a magyar áfa-törvény a 2008-2014. július 1-je közötti időszakban nem felelt meg a közösségi szabályozásnak, mivel a Tanács 2006/112/EK irányelv 64. cikk (1) a teljesítési időpontot egyértelműen az elszámolási időszak utolsó napjára, az időszak lejártához rendeli, ellentétben az áfa törvénnyel ami az esedékesség (fizetési határidő) napját jelölte meg az áfa teljesítés időpontjának.

Lényegében mind a számlakibocsátóra, mind a számlabefogadóra adminisztrációs többlet terheket ró az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának meghatározása.

ÁFA tv. „58. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik”

Az áfa törvény 58.§-a két ügyletkörre vonatkozik:

I. ha a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg (az utólagos elszámolás a teljesítésektől függ, tehát van fizikai teljesítés)
II. ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg (függetlenek a fizikai teljesítéstől, pl. átalánydíjas szolgáltatások, bérleti díj)

Mikor kell az időszaki elszámolás szabályait alkalmazni?

▪ Ha a felek egy meghatározott naptári időszakra összevontan számolnak el és nincs az időszakra vonatkozóan a teljesítésekről külön teljesítési igazolás.
▪ Ha az elszámolási időszak hosszabb, mint 12 hónap, akkor a teljesítés dátuma a 12. hónap utolsó napja.
▪ Ha az EU-n belüli adómentes értékesítésnél az elszámolási időszak hosszabb egy naptári hónapnál, akkor a teljesítési időpont a hónap utolsó napja.
▪ Ha nemzetközi fordított adózású szolgáltatás történik, akkor az elszámolási időszak nem lehet hosszabb egy naptári évnél.

A változás lényege, hogy az áfa teljesítési időpontját egy főszabály és két főszabály alóli kivétel határozza meg:

Főszabály:

ÁFA tv. „58/A. (1) Az 58. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a felek a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásról időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja”

(Pl. augusztusi díj teljesítés és az esedékesség időpontja augusztus 31-e, az egész éves, 2016. évre vonatkozó bérleti díj teljesítés és az esedékesség időpontja 2016. december 31.)

Első kivétel:
ÁFA tv. 58/A (2) Az (1) bekezdéstől eltérően teljesítés
„a) a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi”

(Pl. augusztus havi díj július 24-én kiállított számla alapján augusztus 09-ig esedékes, akkor július 24-e a teljesítési időpont)

Második kivétel:
ÁFA tv. 58/A (2) Az (1) bekezdéstől eltérően teljesítés
„b) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik”.

(Pl. ha a július havi díj augusztus 09.-ig esedékes, akkor augusztus. 9-e a teljesítés időpontja. Ha azonban szeptember 06.-ig esedékes, akkor augusztus 30.-a a teljesítés időpontja)


Átmeneti szabályok:

Könyvelési, könyvvizsgálati, adótanácsadói szolgáltatásnál az olyan elszámolási vagy fizetési időszakokra kell először alkalmazni az új teljesítési szabályt, amelyeknél a fizetés esedékessége 2015. június 30-át követő időpont.
A többi folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál az olyan elszámolási vagy fizetési időszakokra kell először alkalmazni, amelyeknél a fizetés esedékessége 2015. december 31-ét követő időpont.

Az alábbi egyéb teendőket érdemes áttekinteni az új teljesítési szabállyal kapcsolatban:

– az elszámolási időszak pontos definiálása, valamint a számlázásnak és esedékességnek az új áfa teljesítési szabállyal való szinkronizálása érdekében a szerződéseket módosítani kell, ugyanis nem a számla határozza meg az ügylet teljesítését és a fizetési esedékességet, hanem az adott felek között létrejött szerződés.
– Ha előrefizetés történik, akkor ezt áfát tartalmazó előlegként kell kezelni. Erről előlegszámlát kell kibocsátani, és később a tényleges teljesítés időpontjára kiállított végszámlában az előleget ki kell vezetni.

Továbbra is kivételt fognak jelenteni az új Ptk.-ban definiált közüzemi-, és az áfa törvény szerinti telekommunikációs szolgáltatások, ezeknél továbbra is érvényes marad, hogy a teljesítés dátuma a fizetési határidő napja (fizetési határidő = teljesítés dátuma).